عکس و تصویر بله مولامون اینقدر مهربونن ولی ما تنهاشون گذاشتیم:-(

بله مولامون اینقدر مهربونن ولی ما تنهاشون گذاشتیم...